GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning, måltidsavgifter och hyror.

Gäller från den 1 januari 2022 (beslutad 2021-12-08)

Innehåll på sidan:

1. Allmänt om tillämpningsföreskrifterna

I detta dokument anges tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggningen inom taxe- och avgiftsnämnden (TAN).

Tillämpningsföreskrifterna för avgiftshandläggningen revideras årligen och beslutas i taxe- och avgiftsnämnden. Denna version ersättare tidigare tillämpningsföreskrifter och börjar gälla från och med 2022-01-01.

Föreskrifterna utgår ifrån gällande lagstiftning inom området.

1.1 Lagar och förordningar som styr

En kommuns avgiftssystem och tillämpningsregler för avgifter styrs av flera olika lagar och förordningar, som till exempel:

 • SoL – Socialtjänstlagen (2001:453)
 • HSL – Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
 • BTPL – Lagen om bostadstillägg för pensionärer (2001:761)
 • IL- Inkomstskattelagen (1999:1229)
 • KL – Kommunallagen (2017:725)
 • FL – Förvaltningslagen (2017:900)
 • SoF – Socialtjänstförordningen (2001:937)
 • Hyreslagen (1970:994)

2. Bestämmelser om handläggning

2.1 Fastställande av ny avgift

Avgiftsberäkningen sker den 1 januari grundat på aktuella överförda inkomster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, nya taxor, samt nytt förbehållsbelopp. Årsomräkning sker under maj och juni grundat på övriga förändringar av boendekostnad, inkomst och kapitalinkomst.

Därefter fastställs avgiften från 1 maj. Det kan innebära återbetalningar och efterdebiteringar.

2.2 Felaktiga avgifter

Eventuella återbetalningar sker i första hand genom avdrag på kommande faktura/fakturor och i andra hand som utbetalning.

 • Om den enskilde lämnar ofullständiga eller inga uppgifter, som till exempel vid inlämnandet av inkomstuppgifter vid årsomräkningen, debiteras maxtaxa. Om den enskilde därefter inkommer med fullständiga uppgifter eller inkomstuppgifter korrigeras avgiften nästkommande månad.
 • Om brukaren har fått felaktigt bostadstillägg sker rättning alltid retroaktivt.
 • Om kommun eller taxe-och avgiftsnämnden:
  • Räknat fel och debiterat för mycket, gäller den generella preskriptionstiden 10 år för skulder.
  • Räknat fel och debiterats för lite, och om den enskilde fått ett avgiftsbeslut, sker ingen retroaktiv rättning om det är till nackdel för den enskilde.
  • Räknat ut avgift med utgångspunkt från preliminära uppgifter, till exempel från Försäkringskassan, sker rättning alltid retroaktivt.
  • Tagit ut för hög avgift, på grund av att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter, sker rättning månaden efter att ansvarig verksamhet fått kännedom om de nya uppgifterna.
  • Tagit ut för låg avgift, på grund av att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter, sker rättning för max tre månader bakåt i tiden.
 • Om taxe- och avgiftsnämnden inte fått information från kommunen i tid, vid till exempel nya insatser eller hyra, debiteras den enskilde för max två månader bakåt i tiden.

2.3 Hantering vid in- och utträde, samt frånvaro

 • Avgiften debiteras från och med den dag insatsen påbörjas
 • Om insatserna inom hemtjänsten påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än månadsskiftet tas hemtjänstavgiften ut med hänsyn taget till avgiftsutrymmet i förhållande till antal nyttjade dagar under månaden. Detta gäller även vid korttidsfrånvaro under månad, till exempel vid sjukhusvistelse.
 • Om insatserna inom särskilt boende påbörjas eller avsluta vid annan tidpunkt än månadsskiftet tas hemtjänstavgiften ut med hänsyn taget till avgiftsutrymmet i förhållande till antal nyttjade dagar under månaden. Vid frånvaro reduceras måltidsavgiften från och med andra dagen med 1/30 av månadsavgiften.
 • Vid utträde debiteras avgift till och med den dag insatsen avslutas.
 • Vid dödsfall debiteras avgift till och med dagen före dödsfallet.

2.4 Hantering av hyror vid särskilt boende

Vid in- och utflyttning tillämpas hyreslagen för hantering av hyror.

2.4.1 Vid inflyttning

Vid inflyttning ska den enskilde betala hyra från och med kontraktsdagen.

2.4.2 Vid utflyttning

 • Vid utflyttning debiteras högst 3 månader.
 • Vid utflyttning på grund av dödsfall debiteras den månad då dödsfallet inträffat samt månaden efter om rummet ej tagits i anspråk innan.
 • Vid flytt mellan särskilda boenden inom kommunen sker ingen debitering av utflyttning.

3. Avgiftsberäkning

3.1 Avgiftsunderlag

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna. Inkomsten fördelas med lika belopp per månad.

3.1.1 Beräkning av inkomst

Den information som hämtas maskinellt från Försäkringskassan eller Skatteverket kan hämtas löpande under året för beräkning. Övriga uppgifter ska lämnas in av den enskilde. Om kompletteringsfrågor måste ställas gäller svarstid på 14 dagar.

I beräkningen av inkomst ska följande omfattas:

 • Garantipension
 • Tilläggspension
 • Inkomstpension
 • Änkepension
 • Premiepension
 • Statliga och kommunala pensioner så som SPV och KPA
 • Allmän tjänstepension
 • Privata tjänstepensioner
 • Privata pensionsförsäkringar
 • Utlandspension (skattad i Sverige)
 • Utlandspension (skattefri)
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Vårdbidrag (beskattningsbar del av vårdnadsbidraget)
 • Inkomst av lön
 • Bostadstillägg
 • Bostadsbidrag
 • Särskilt bostadstillägg
 • Kapitalinkomst
 • Föräldrapenning
 • A-Kassa

Med aktuell kapitalinkomst, till exempel räntor och utdelningar, avses den faktiska inkomsten. Realisationsvinst vid försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper räknas också som kapitalinkomst som ska medräknas i avgiftsunderlaget.

Alla inkomster som hämtas maskinellt via Skatteverket följer rutinen där inkomstuppgifterna hämtas för två år bakåt. Samma rutin som andra myndigheter använder vid maskinell hämtning.

Om hämtning inte kan göras maskinellt via Skatteverket kommer den fastställda avgiften beräknas på den inlämnade deklarationen

Detta ska inte räknas med som inkomst

 • Restskatt eller överskjutande skatt
 • Handikappersättning
 • Skattefri livränta

3.1.2 Kyrkoskatt

Kyrkoskatten beräknas från den församling som ligger högst i respektive kommun.

3.2 Beräkning av avgiftsutrymme

För att beräkna avgiftsutrymme ska bostadskostnad, minibelopp och eventuella individuella belopp räknas bort från inkomsten.

Avgiftsutrymmet visar det ekonomiska utrymme den enskilde har för att betala avgift.

3.2.1 Förbehållsbelopp och minimibelopp

Förbehållsbelopp består av minibelopp och bostadskostnad.

Det gällande regelverket om avgifter i socialtjänstlagen anger ett förbehållsbelopp och minimibelopp för beräkning av den enskildes avgiftsutrymme.

Minibeloppet räknas fram som en schablon baserat på prisbasbeloppet.

3.2.2 Förbehållsbelopp för olika hushållstyper

Nedan exempel gäller år 2022

Ensamboende = Förbehållsbelopp 5 653 kr

Makar, sambo och registrerade partner = Förbehållsbelopp 4 707 kr

En av makarna/registrerade partner flyttar till särskilt boende = Förbehållsbelopp 5 653 kr plus tillägg för fördyrad kost, samt avdrag för förbrukningsvaror för partner som bor på särskilt boende.

3.2.3 Höjning av förbehållsbeloppet

Det finns vissa tillägg som den enskilde kan få som tillägg i beräkningen av förbehållsbeloppet. Varaktiga behov som leder till ökade kostnader och som bedöms som godtagbara höjer förbehållsbeloppet. Med varaktiga behov menas att kostnaderna är regelbundet återkommande under den större delen av de närmaste tolv månaderna.

Kostnader för god man
Kostnader för god man kan höja förbehållsbeloppet om kostnaden kan styrkas via arvodesbeslut.

Fördyrad kost
För att få en höjning på förbehållsbeloppet för fördyrad kost ska det vara biståndsbedömd mat, eller specialkost med styrkta medicinska skäl.

För personer med beslut om korttidsplats ges ingen höjning för fördyrad kost på förbehållsbeloppet på grund av att det inte räknas som ett varaktigt behov.

Beslut om växelvårdsplats eller permanent plats i särskilt boende räknas som varaktigt behov.

Personer yngre än 61 år
Får 2022 en höjning av förbehållsbeloppet med 565 kr/månad för att täcka högre kostnader

Efter en individuell prövning kan förbehållsbeloppet höjas ytterligare om personen har andra särskilda kostnader som inte ersätts på annat sätt.

Hemmavarande barn
Tillägg för hemmavarande barn. Förbehållsbeloppet höjs enligt konsumentverkets riktlinjer.

3.2.4 Minskning av förbehållsbeloppet

Om några av de utgifter som schablonbeloppet är avsett att täcka, istället ingår i den tjänst som kommunen tillhandahåller och som den enskilde betalar avgift för ska det göras en minskning av förbehållsbeloppet. Uppräkning görs enligt KPI = 2,16 % år 2022.

Följande minskning gäller för 2022: (angivet inom parentes är 2021 års belopp per månad)

För Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Kumla och Vingåker
Hushållsel, 229 kr/mån (224 kr).

Möbler och husgeråd, 273 kr/mån (267 kr).

Förbrukningsartiklar, 120 kr/mån (130 kr)

För Askersund, Degerfors
Hushållsel, 229 kr/mån (224 kr).

Möbler och husgeråd, 273 kr/mån (267 kr).

3.3 Beräkning boendekostnad

3.3.1 Boendekostnad bostadsrätt och småhus

Bostadsrätt och småhus (kallhyra) ska beräknas enligt Försäkringskassans/pensionsmyndighetens regler för beräkning av boendekostnad med schablon för driftkostnad.

3.3.2 Boendekostnad hyreslägenhet

Hyreslägenhet ska beräknas med den faktiska kostnaden efter inlämnad hyresavi.

3.3.3 Boendekostnad om maka/make flyttar in på särskilt boende

Om maka/make flyttar in på särskilt boende ska boendekostnaden beräknas för båda parter enligt modellen, inkomster och hyreskostnader delat på två.

3.3.4 Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning i särskilt boende kan den enskilde ansöka om att under en viss tid få ändrad beräkning av sitt förbehållsbelopp på grund av dubbla boendekostnader.

Ansökan ska ha inkommit inom 1 månad efter erhållet kontrakt.

Det är endast omvårdnadsavgiften som ska påverkas av den dubbla boendekostnaden.

Detta gäller ej om anhörig bor kvar i bostad eller vid inflyttning till servicelägenhet.

Den sökande har rätt att förbehålla sig boendekostnad för den tidigare bostaden under högst 3 månader vid boende i hyresrätt och högst 4 månader vid boende i bostadsrätt eller egen fastighet.

3.3.5 Parboende

Medboende som beviljats medflytt behöver inte ha beviljats några insatser. Den medboende bor under samma förutsättningar som vid ett eget boende. Det gäller såväl matlagning, tvätt, städning etc. såvida det inte avtalats om annat. Till exempel kan det avtalas om att en kostavgift ska tas ut.

Medboende betalar för sin mat och delar boendekostnad med beslutsinnehavaren.

Om den medboende har behov av insatser ska han eller hon själv ansöka om bistånd.

Medboende, som inte har beslut om bistånd, kan komma att få byta boende om maka/make avlider.

3.3.6 Uppgift om boendekostnad saknas

Om den enskilde inte lämnar uppgift om boendekostnad beräknas boendekostnaden till noll.

4. Bestämmelser om avgifter

4.1 Överlämnande av läkemedel

Överlämnande av läkemedel i form av stående ordinationer, kan vara avgiftsbelagd för personer med beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om det ej avser egenvård. Bedömning och beslut görs av hälso- och sjukvårdspersonal.

4.2 Sondmatning

Personer som endast intar receptbelagd näringslösning betalar ingen måltidsavgift. Sondmatning ska styrkas med ett intyg från verksamheten.

4.3 Avgiftsreducering vid skuldsanering

För personer som har inkomstreducering, via beslut om skuldsanering, kan beslut om avgiftsreducering fattas i varje enskilt fall.

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet