GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning, måltidsavgifter och hyror.

Gäller från den 1 januari 2021 (beslutad 2020-12-09)

Innehåll på sidan:

1. Förbehållsbelopp

1.1 Specifikation av avdrag

Om någon av de utgifter som schablonbeloppet är avsett att täcka avser något som ingår i den tjänst som kommunen tillhandahåller och som den enskilde betalar avgift för görs avdrag för den kostnaden: (uppräkning av KPI = 0,5 % år 2021)

Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Kumla och Vingåker

Hushållsel: 224 kronor per månad (223 kronor per månad år 2020)

Möbler och husgeråd: 267 kronor per månad (266 kronor per månad år 2020)

Förbrukningsartiklar: 130 kronor per månad (130 kronor per månad år 2020)

Totalt: 621 kronor per månad (619 kronor per månad år 2020)

Askersund och Degerfors

Hushållsel: 224 kronor per månad (223 kronor per månad år 2020)

Möbler och husgeråd: 267 kronor per månad (266 kronor per månad år 2020)

Totalt: 491 kronor per månad (491 kronor per månad år 2020)

1.2 Kostnader för mat

Normal kostnad för livsmedel är 2 470 kr per månad för samtliga måltider/2021 (2 490 kr år 2020) varav 988 kr avser huvudmålet (996 kr år 2020).

Kostnaden för livsmedel i förbehållsbeloppet gäller generellt för samtliga personer 61 år och äldre.

För att få tillägg till schablonbeloppet för fördyrad kost ska det vara biståndsbedömd mat eller specialkost med styrkta medicinska skäl.

För personer med beslut om korttidsplats ges inget tillägg till schablonbeloppet för fördyrad kost pga. att detta inte räknas som ett varaktigt behov under lång tid.

För personer med beslut om växelvårdsplats eller permanent plats i särskilt boende ges tillägg till schablonbeloppet för fördyrad kost pga. att detta räknas som varaktigt behov under lång tid.

1.3 Inkomstreducering via skuldsanering

För personer som har inkomstreducering via beslut om skuldsanering kan beslut om avgiftsreducering fattas i varje enskilt fall.

1.4 Personer yngre än 61 år

För personer yngre än 61 år ökas förbehållsbeloppet för livsmedel med 537 kr per månad för att täcka högre kostnader (534 kr år 2020).

Förbehållsbeloppet kan även höjas efter individuell prövning om personen har andra särskilda kostnader. Om de särskilda kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet.

1.5 Övriga tillägg

Varaktiga behov som leder till ökade kostnader som bedöms som godtagbara höjer förbehållsbeloppet. Tillägg på grund av ökade kostnader ska alltid styrkas.

Kostnader för god man höjer förbehållsbeloppet om kostnaden kan styrkas via arvodesbeslut.

Definition av varaktigt behov:

Med varaktigt behov menas att kostnaden är regelbundet återkommande under större delen av den närmaste tolvmånadersperioden.

2. Boendekostnad

2.1 Beräkning boendekostnad

Försäkringskassans/pensionsmyndighetens regler för beräkning av boendekostnad tillämpas med hjälp av schablon för driftkostnad vid boende i bostadsrätt och småhus (kallhyra). Hyreslägenhet beräknas med den faktiska kostnaden som styrks med en hyresavi.

Om maka/make flyttar in på särskilt boende beräknas boendekostnaden enligt modell. Inkomster delat på två, bostadstillägg delat på två och hyreskostnader för bägge parter delat på två.

2.2 Uppgift om boendekostnad saknas

Om den enskilde inte lämnar uppgift om boendekostnad beräknas boendekostnaden till noll.

2.3 Dubbla bostadskostnader

Vid inflyttning i vårdboende kan den enskilde få ändrad beräkning av sitt förbehållsbelopp på grund av dubbel boendekostnad innan tidigare hyresavtal upphört eller bostad kunnat avyttras.

Den ändrade beräkningen innebär att den sökande har rätt att förbehålla sig boendekostnad för den tidigare bostaden under max tre månader vid boende i hyresrätt och max fyra månader vid boende i bostadsrätt eller egen fastighet.

Ansökan ska ha inkommit inom en månad efter erhållet kontrakt. Detta gäller ej om anhörig bor kvar i bostaden eller vid inflyttning till servicelägenhet.

Det är endast omvårdnadsavgiften som påverkas av den dubbla boendekostnaden och INTE de dubbla hyreskostnaderna.

2.4 Parboende

Ett beslut att bevilja medboende innebär inte att den medflyttande har beviljats några insatser. Personen får klara sig på egen hand på samma sätt som om personen skulle bo i ett eget boende.

Det gäller såväl matlagning som tvätt och städning m.m. såvida man inte kommer överens om och avtalar något annat. Exempelvis kan man komma överens om att en kostavgift ska tas ut. Om den medflyttande har behov av insatser ska hon/han själv ansöka om bistånd.

Den medflyttande kan komma att få byta boende om maka/make med beslut avlider och den medflyttande inte har beslut om bistånd. Den medflyttande betalar för sin mat och delar på boendekostnaden med beslutsinnehavaren.

2.5 Hyror

2.5.1 Vid in- och utflyttning tillämpas hyreslagen

Inflyttning:

Vid inflyttning betalar man från man hyra från kontaktsdagen enligt hyreslagen.

Utflyttning:

  • Vid utflyttning gällande dödsfall debiteras månaden då dödsfallet inträffat samt månaden efter. (om rummet ej tas i anspråk innan)
  • Vid utflytt debiteras max 3 månader.
  • Vid flytt mellan särskilda boenden inom kommunen debiteras ingen uppsägning.

3. Avgiftsunderlag

3.1 Inkomstuppgift

Uppgifter om garantipension, tilläggspension, inkomstpension, änkepension, sjukersättning, vårdbidrag, sjukpenning samt bostadstillägg hämtas kontinuerligt från Försäkringskassan. Övriga uppgifter lämnas av den enskilde.

Om kompletteringsfrågor måste ställas gäller svarstid på 14 dagar, (blankett som skickas ut med frågor ska datummärkas). I samband med att ny avgift fastställs under maj-juni varje år ska inkomstblankett samt kopia på senaste inkomstdeklarationen lämnas in av den enskilde.

3.2 Kapitalinkomst

Med aktuell kapitalinkomst, t ex räntor och utdelningar, avses den faktiska inkomsten per den 31 december föregående år enligt kontrolluppgifter inför deklaration, dessutom skall realisationsvinster vid försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper medräknas som kapitalinkomst.

3.3 Kyrkoskatten

Kyrkoskatten beräknas från den församling som ligger högst i respektive kommun. Detta gäller från driftstart av nya Procapita som kommer att ske löpande under året.

3.4 Övrigt

Restskatt respektive överskjutande skatt ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget.

Handikappersättning och skattefri livränta ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget.

4. Avgiftsberäkning

4.1 Fastställande av ny avgift

Avgiftsberäkning sker den 1 januari grundat på aktuella överförda inkomster från Försäkringskassan/pensionsmyndigheten, nya taxor samt nytt förbehållsbelopp. Årsomräkning sker under maj-juni grundat på övriga förändringar av boendekostnad, inkomst och kapitalinkomst. Därefter fastställs avgiften från 1 maj. Det kan innebära både återbetalningar och efterdebiteringar.

4.2 In- och utträde, frånvaro

4.2.1 Avgift debiteras från och med den dag insatsen påbörjas.

4.2.2 Om insatserna inom hemtjänsten påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än månadsskifte tas hemtjänstavgift ut med hänsyn taget till antalet nyttjade timmar under månaden. Detta gäller även vid korttidsfrånvaro under månad, vid till exempel sjukhusvistelse under del av månad.

4.2.3 Om insatserna inom särskilt boende påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än månadsskifte tas hemtjänstavgift ut med hänsyn taget till avgiftsutrymme och i förhållande till antalet nyttjade dagar under månaden.

4.2.4 Vid utträde debiteras avgift till och med den dag insatsen avslutas. Vid dödsfall debiteras avgift till och med dagen före dödsfallet.

4.2.5 Vid frånvaro i särskilda boenden reduceras måltidsavgiften från och med den andra dagens frånvaro med 1/30 av månadsavgiften.

4.2.6 Personer som endast intar receptbelagd näringslösning betalar ingen måltidsavgift.

4.3 Felaktiga avgifter

4.3.1 Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter vid årsomräkning debiteras maxtaxa. Om den enskilde därefter inkommer med inkomstuppgifter korrigeras avgiften kommande månad. Datum då inkomstuppgiften senast ska vara Taxe- och avgiftsnämnden tillhanda framgår årligen i det bifogade instruktionsbrevet.

4.3.2 Om kommunen har räknat fel och debiterat för mycket. Den generella preskriptionstiden för skulder gäller (10 år).

4.3.3 Om kommunen har räknat fel och debiterat för lite. Den enskilde har fått ett avgiftsbeslut och en rättelse är till nackdel för den enskilde. Retroaktiv rättning sker inte.

4.3.4 Om kommunen vid inträde har räknat avgift med utgångspunkt från preliminära uppgifter, till exempel från försäkringskassan. Rättning sker alltid retroaktivt.

4.3.5 Om brukaren har fått felaktigt bostadstillägg. Rättning sker alltid retroaktivt.

4.3.6 Om kommunen tar ut för hög avgift beroende på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter. Rättning sker månaden efter att kommunen fått kännedom om de nya uppgifterna.

4.3.7 Om kommunen tar ut för låg avgift beroende på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter. Rättning sker tre månader bakåt i tiden.

4.3.8 Om nämnden inte fått information från kommunen i tid, vid tex nya insatser, debiteras den enskilde för maximalt två månader bakåt i tiden.

4.3.9 Eventuella återbetalningar sker i första hand genom avdrag på kommande faktura/fakturor. I andra hand som utbetalning.

4.4 Ofullständiga uppgifter

Lämnas inga eller ofullständiga uppgifter tas högsta avgiften ut. Om/när uppgifter inkommer gäller omräkning från nästkommande månad.

5. Avgifter för kommunala hälso- och sjukvårdsuppgifter

5.1 Överlämnande av läkemedel

Överlämnande av läkemedel i form av stående ordinationer, skall vara avgiftsbelagd även för personer med beslut enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade efter att bedömning (om det ej avser egenvård) är gjort av hälso- och sjukvårdspersonal.

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet