Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning, måltidsavgifter och hyror.

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning

Gäller från den 1 januari 2019

 

A. Förbehållsbelopp 

1. Specifikation av avdrag

Om någon av de utgifter som schablonbeloppet är avsett att täcka avser något som ingår i den tjänst som kommunen tillhandahåller och som den enskilde betalar avgift för görs avdrag för den kostnaden: (uppräkning med KPI = 1 %, förutom Radio- och tv-avgift som ligger kvar på samma nivå)


Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Kumla och Vingåker

Hushållsel

219 kr/månad (217 kr/månad år 2018)

Möbler och husgeråd

261 kr/månad (258 kr/månad år 2018)

Förbrukningsartiklar

128 kr/månad (127 kr/månad år 2018)

Radio- och tv-avgift

44 kr/månad (200 kr/månad år 2018)

Totalt

inkl nya skatten för Public Service 646 kr /månad (802 kr/månad år 2018) 

Askersund och Degerfors

Hushållsel

219 kr/månad (217 kr/månad år 2018)

Möbler och husgeråd

261 kr/månad (258 kr/månad år 2018)

Radio- och tv-avgift

44 kr/månad (200 kr/månad år 2018)

Totalt

inkl nya skatten för Public Service 519 kr/månad (675 kr/månad år 2018)


2. Kostnader för mat

Normal kostnad för livsmedel är 1 970 kr per månad för samtliga måltider (1 880 kr år 2018) varav 788 kr avser huvudmålet (752 kr år 2018).

Kostnaden för livsmedel i förbehållsbeloppet gäller generellt för samtliga personer 61 år och äldre.

För att få tillägg till schablonbeloppet för fördyrad kost ska det vara biståndsbedömd mat eller specialkost med styrkta medicinska skäl.

För personer med beslut om korttidsplats ges inget tillägg till schablonbeloppet för fördyrad kost pga att detta ej räknas som ett varaktigt behov under lång tid.

För personer med beslut om växelvårdsplats eller permanent plats i särskilt boende ges tillägg till schablonbeloppet för fördyrad kost pga att detta räknas som varaktigt behov under lång tid.

3. Inkomstreducering vid skuldsanering

För personer som har inkomstreducering via beslut om skuldsanering kan beslut om avgiftsreducering fattas i varje enskilt fall.

4. Personer yngre än 61 år

För personer yngre än 61 år ökas förbehållsbeloppet för livsmedel med 525 kr per månad för att täcka högre kostnader (514 kr år 2018).

Förbehållsbeloppet kan även höjas efter individuell prövning om personen har andra särskilda kostnader. Om de särskilda kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet.

5 . Övriga tillägg

Varaktiga behov som leder till ökade kostnader som bedöms som godtagbara höjer förbehållsbeloppet. Tillägg på grund av ökade kostnader ska alltid styrkas.

Kostnader för god man höjer förbehållsbeloppet om kostnaden kan styrkas via arvodesbeslut.

5a, Definition av varaktigt behov

Med varaktigt behov menas att kostnaden är regelbundet återkommande under större delen av den närmaste tolvmånadersperioden.


B. Boendekostnad


1. Beräkning boendekostnad

Försäkringskassans regler för beräkning av boendekostnad tillämpas.

Om maka/make flyttar in på särskilt boende så beräknas boendekostnaden enligt modell Inkomster delat på två, bostadstillägg delat på två och hyreskostnader för bägge parter delat på två.

2. Uppgift om boendekostnad saknas

Om den enskilde inte lämnar uppgift om boendekostnad och uppgift inte finns hos försäkringskassan beräknas boendekostnaden till noll.

3. Dubbla bostadskostnader

Vid inflyttning i vårdboende kan den enskilde få ändrad beräkning av sitt förbehållsbelopp på grund av dubbel boendekostnad innan tidigare hyresavtal upphört eller bostad kunnat avyttras.

Den ändrade beräkningen innebär att den sökande har rätt att förbehålla sig boendekostnad för den tidigare bostaden under max tre månader vid boende i hyresrätt och max fyra månader vid boende i bostadsrätt eller egen fastighet.

Ansökan ska ha inkommit en månad efter erhållet hyreskontrakt. Detta gäller ej om anhörig bor kvar i bostaden eller vid inflyttning till servicelägenhet.

4. Parboende

Ett beslut att bevilja medboende innebär inte att den medflyttande har beviljats några insatser. Personen får klara sig på egen hand på samma sätt som om personen skulle bo i ett eget boende. Det gäller såväl matlagning som tvätt och städning m.m. såvida man inte kommer överens om och avtalar något annat.

Exempelvis kan man komma överens om att en kostavgift ska tas ut. Om den medflyttande har behov av insatser ska hon/han själv ansöka om bistånd. Den medflyttande kan komma att få byta boende om maka/make med beslut avlider och den medflyttande inte har beslut om bistånd. Den medflyttande betalar för sin mat och delar på boendekostnaden med beslutsinnnehavaren.


C. Avgiftsberäkning


1. Fastställande av ny avgift

Avgiftsberäkning sker den 1 januari grundat på aktuella överförda inkomster från Försäkringskassan, nya taxor samt nytt förbehållsbelopp. Årsomräkning sker under maj-juni grundat på övriga förändringar av boendekostnad, inkomst och kapitalinkomst. Därefter fastställs avgiften från 1 maj. Det kan innebära både återbetalningar och efterdebiteringar.

2. In- och utträde, frånvaro

1. Avgift debiteras från och med den dag insatsen påbörjas.

2. Om insatserna inom hemtjänsten påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än månadsskifte tas hemtjänstavgift ut med hänsyn taget till antalet nyttjade timmar under månaden. Detta gäller även vid korttidsfrånvaro under månad, vid till exempel sjukhusvistelse under del av månad.

3. Om insatserna inom särskilt boende påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än månadsskifte tas hemtjänstavgift ut med hänsyn taget till avgiftsutrymme och i förhållande till antalet nyttjade dagar under månaden.

3. Felaktiga avgifter

1. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter vid årsomräkning debiteras maxtaxa. Om den enskilde därefter inkommer med inkomstuppgifter korrigeras avgiften. De nya inkomstuppgifterna måste inkomma nämnden senast 15 maj.

2. Om kommunen har räknat fel och debiterat för mycket. Den generella preskriptionstiden för skulder gäller (10 år).

3. Om kommunen har räknat fel och debiterat för lite. Den enskilde har fått ett avgiftsbeslut och en rättelse är till nackdel för den enskilde. Retroaktiv rättning sker inte.

4. Om kommunen vid inträde har räknat avgift med utgångspunkt från preliminära uppgifter, till exempel från försäkringskassan. Rättning sker alltid retroaktivt.

5. Om brukaren har fått felaktigt bostadstillägg. Rättning sker alltid retroaktivt.

6. Om kommunen tar ut för hög avgift beroende på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter. Rättning sker månaden efter att kommunen fått kännedom om de nya uppgifterna.

7. Om kommunen tar ut för låg avgift beroende på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter. Rättning sker tre månader bakåt i tiden.

8. Om nämnden inte fått information från kommunen i tid, vid tex nya insatser, debiteras den enskilde för maximalt två månader bakåt i tiden.

9. Eventuella återbetalningar sker i första hand genom avdrag på kommande faktura/fakturor. I andra hand som utbetalning.

4. Ofullständiga uppgifter

Lämnas inga eller ofullständiga uppgifter tas högsta avgiften ut. Om/när uppgifter inkommer gäller omräkning från 1 maj innevarande år.


D. Avgiftsunderlag


1. Inkomstuppgift

Uppgifter om garantipension, tilläggspension, inkomstpension, änkepension, sjukersättning, vårdbidrag, sjukpenning samt bostadstillägg hämtas kontinuerligt från Riksförsäkringsverket. Övriga uppgifter lämnas av den enskilde.

Om kompletteringsfrågor måste ställas gäller svarstid på 14 dagar, (blankett som skickas ut med frågor ska datummärkas). I samband med att ny avgift fastställs under maj-juni varje år ska inkomstblankett samt kopia på senaste inkomstdeklarationen lämnas in av den enskilde efter anmodan.

2. Kapitalinkomst

Med aktuell kapitalinkomst, t ex räntor och utdelningar, avses den faktiska inkomsten per den 31 december föregående år enligt kontrolluppgifter inför deklaration, dessutom skall realisationsvinster vid försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper medräknas som kapitalinkomst.

3. Kyrkoskatten

Kyrkoskatten beräknas från den församling som ligger högst i respektive kommun. Detta gäller från driftstart av nya Procapita som kommer att ske löpande under året.

4. Övrigt

Restskatt respektive överskjutande skatt ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget.

Handikappersättning och skattefri livränta ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget.


E. Avgifter för kommunala hälso- och sjukvårdsuppgifter


1. Överlämnande av läkemedel

Överlämnande av läkemedel i form av stående ordinationer,skall vara avgiftsbelagd även för personer med beslut enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade efter att bedömning (om det ej avser egenvård) är gjort av hälso- och sjukvårdspersonal.


Tillämpningsföreskrifter för måltidsavgifter och hyror

Gäller från den 1 januari 2018

A. Måltidsavgifter


1. In- och utträde, frånvaro

1. Vid utträde debiteras avgift till och med den dag insatsen avslutas. Vid dödsfall debiteras avgift till och med dagen före dödsfallet.

2. Vid frånvaro i särskilda boenden reduceras måltidsavgiften från och med den andra dagens frånvaro med 1/30 av månadsavgiften.

2. Befrielse

Personer som endast intar receptbelagd näringslösning betalar ingen måltidsavgift.


B. Hyror


In- och utflyttning

Tillämpas hyreslagen

1. Inflyttning

Vid inflyttning betalar man från 1:a dagen, dvs enligt hyreslagen

2. Utflyttning

Vid utflyttning gällande dödsfall debiteras månaden då dödsfallet inträffat samt månaden efter. (om rummet ej tas i anspråk)

Vid avflytt debiteras max 3 månader.

Vid flytt mellan särskilda boenden inom kommunen debiteras ingen uppsägning.

Senast publicerad 2019-09-16
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg