GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Så beräknas din avgift

På den här sidan får du information om hur vi räknar ut hur stor avgift du ska betala. Du kan också läsa förklaringar av de olika begreppen som används.

Vi räknar ut din avgift genom att ta

 • summan av dina inkomster
 • minus förbehållsbeloppet
 • är lika med ditt avgiftsutrymme.

Genom att dra bort det så kallade förbehållsbeloppet från summan av dina inkomster får vi fram det som kallas ditt avgiftsutrymme. Det är den vi använder för att bestämma din vård- och omsorgsavgift.

 • Om summan är 0 kronor eller minus, betalar du inget.
 • Om summan är 1 krona till 2 170 kronor är det den summan du betalar i avgift.
 • Om summan är högre än 2 170 kronor betalar du 2 170 kronor, som är maxavgiften.

Om uppgifterna som ligger till grund för beräkningen av avgiften är felaktiga måste du meddela detta. Det gäller också om uppgifterna ändras.

Lämna dina inkomstuppgifter

Beräkna din avgift

Räknesnurran är ett verktyg för att beräkna din avgift. Det är tänkt att ge en ungefärlig beräkning, så summan visar inte exakt i kronor vad avgiften blir. Det är det beslut som skickas från avgiftshandläggaren som gäller.

Beräkna din avgift (länken öppnas i ett nytt fönster)

Avgifter för makar och sammanboende

För makar läggs inkomsterna samman vid avgiftsberäkning och delas lika mellan var och en. För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet.

Vid beräkning av hemtjänstavgift för makar läggs makarnas inkomster samman och fördelas med hälften på vardera maken.


Avgiftsutrymmet det belopp som du maximalt kan betala för de insatser du har. Tänk på att eventuella kostnader för kost och resor inte ingår i maxtaxan.

Om din inkomst efter skatt och eventuella bostadstillägg och bostadsbidrag överstiger ditt totala förbehållsbelopp inklusive boendekostnad tar kommunen ut en hemtjänstavgift på högst 2 170 kronor per månad för de insatser som du erhåller.

Om din inkomst är lägre I annat fall tas ingen avgift ut.

När vi räknar fram ditt avgiftsutrymme utgår vi från dina inkomster och tar sedan hänsyn till ett förbehållsbelopp som består av ett schablonbelopp, din boendekostnad samt ev individuell del.

Exempel :

Inkomster: 11 000 kronor

Förbehållsbelopp: 8 000 kronor

= Avgiftsutrymme 3 000 kr

Trots att avgiftsutrymmet i detta exempel är 3 000 kr kan avgiften bli högst 2 170 kr per månad. Det är den högsta avgift som kan tas ut enligt maxavgiften år 2022.

Din avgift beräknas den 1 januari 2022. Beräkningen grundas på

 • aktuella överförda inkomster från Försäkringskassan
 • nya taxor samt
 • nytt förbehållsbelopp.

Årsomräkning sker under maj och juni grundat på övriga förändringar av boendekostnad, inkomst och kapitalinkomst.

Dessa uppgifter skall lämnas in skriftligt till oss på utskickad inkomstblankett. Därefter fastställs avgiften från 1 maj 2022. Det kan innebära både återbetalningar och efterdebiteringar.

Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas timtaxa.

Du som inte vill lämna inkomstuppgifter kan välja att betala högsta avgiften.


Den avgiftsgrundande inkomsten beräknas utifrån dina aktuella skattepliktoga förvärvsinkomster och kapitalinkomster.

Som inkomster räknas

 • pension
 • inkomster av kapital, inklusive realisationsvinster vid försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper 
 • bostadstillägg och bostadsbidrag
 • inkomst av näringsverksamhet
 • inkomst från tjänst
 • vissa andra bidrag.

Inkomsterna ska avse de närmast kommande tolv månaderna.

Med aktuell kapitalinkomst, till exempel räntor och utdelningar, menas den faktiska inkomsten per den 31 december föregående år enligt kontrolluppgifter inför deklaration.

Detta ingår inte i beräkningen:

 • Restskatt respektive överskjutande skatt.
 • Handikappersättning.
 • Skattefri livränta.


För år 2022 är schablonbeloppet

 • 5 652 kronor per månad för ensamstående
 • 4 707 kronor per person och månad för makar och sambor.

Schablonbeloppet fastställs av Socialstyrelsen. Det är lika för alla och ska täcka det som kallas normala levnadskostnader.

Schablonbeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ändras varje år.


Förbehållsbeloppet är ett belopp som kommunen tar med vi beräknar hur stor din avgift blir.

Förbehållsbeloppet för ensamstående är 5 652 kronor per månad.

Förbehållsbeloppet för sammanlevande makar eller sambor är 4 707 kronor per person och månad.

Om du är yngre än 61 år ökas förbehållsbelopppet för livsmedel med 565 kr per månad.

Förbehållsbeloppet består av

 • schablonbelopp
 • boendekostnad
 • eventuellt tillägg för fördyrade levnadskostnader.

Tänk på att eftersom din inkomst kan understiga ditt förbehållsbelopp kan vi inte garantera att du faktiskt har förbehållsbeloppet kvar.

Om din inkomst är mindre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift för hemtjänst, hälso- och sjukvård och trygghetslarm.

Förbehållsbeloppet räknas om i januari varje år.

Förbehållsbeloppet ska täcka dina normalkostnader för

 • mat
 • kläder och skor
 • fritidsaktiviteter
 • hygien
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon, tv-avgift
 • möbler och husgeråd
 • hemförsäkring
 • hus­hållsel
 • resor
 • tandvård
 • öppen hälso- och sjukvård
 • läkemedel.

Förbehållsbeloppet kan öka om du har extra kostnader

Förbehållsbeloppet kan ökas om du har extra kostnader för varaktiga behov. Med varaktigt behov innebär att kostnaden ska vara regelbundet återkommande under den närmaste tolvmånadersperioden.

Detr gäller till exempel kostnader för

 • biståndsbedömd mattjänst
 • specialkost med styrkta medicinska skäl.
 • god man
 • inkomstreducering via myndighetsbeslut, (ska kunna styrkas)
 • hemmavarande barn

Fördyrad kostnad gällande kost på särskilt boende och korttidsboende tas hänsyn till med automatik. Du behöver inte göra någon ansökan.

Förbehållsbeloppet kan minska om du inte har vissa kostnader

Förbehållsbeloppet kan minska om du inte har vissa kostnader på grund av att de ingår i den tjänst som kommunen tillhandahåller. Om du bor i särskilt boende kan det till exempel vara

 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • möbler och husgeråd


Den kostnad du har för din bostad. Kostnad för boende i egen fastighet beräknas enligt pensionsmyndighetens regler för beräkning av boendekostnad. För makar, sammanboende och hemmavarande vuxna barn delas boendekostnaden.

Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till dina boendekostnader. Försäkringskassans regler för beräkning av boendekostnad tillämpas.

Dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende

Om du får dubbla kostnader för bostad när du flyttar in på särskilt boende kan du få ändrad beräkning av ditt förbehållsbelopp. Det gäller om

 • ditt hyresavtal inte upphört ännu
 • du inte har sålt din tidigare bostad

Ändringen innebär att du får ett sänkt eller lägre avgiftsutrymme under tiden din ansökan avser.

Den ändrade beräkningen innebär att du har rätt att förbehålla dig boendekostnaden för din tidigare bostad. Hur länge du kan göra detta beror på typ av bostad:

 • Har du bott i hyresrätt gäller 3 månader.
 • Har du bott i bostadsrätt eller egen fastighet gäller 4 månader.

Det är alltså endast omvårdnadsavgiften som kan påverkas vid dubbel boendekostnad?

Detta gäller inte om en anhörig bor kvar i bostaden eller om du flyttar till en servicelägenhet.

Du måste själv ansöka om ändrad beräkning.

Ansökan om ändrad beräkning, dubbel boendekostnad för fastighet eller bostadsrätt Pdf, 66 kB.

Ansökan om ändrad beräkning, dubbel boendekostnad för hyreslägenhet Pdf, 67 kB.

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet