Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Inkomster, förbehållsbelopp och boendekostnad

Inkomster

Den avgiftsgrundande inkomsten beräknas utifrån dina aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga. Som inkomster räknas pension, inkomster av kapital, bostadstillägg och/eller bostadsbidrag, inkomst av näringsverksamhet och tjänst samt vissa andra bidrag. Inkomsterna ska avse de närmast kommande tolv månaderna.

Med aktuell kapitalinkomst, t ex räntor och utdelningar, menas den faktiska inkomsten per den 31 december föregående år enligt kontrolluppgifter inför deklaration.
Dessutom skall realisationsvinster vid försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper medräknas som kapitalinkomst.

Restskatt respektive överskjutande skatt ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget.
Handikappersättning och skattefri livränta ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget.

Vid beräkning av hemtjänstavgift för makar läggs makarnas inkomster samman och fördelas med hälften på vardera maken.

Förbehållsbelopp och boendekostnad

Förbehållsbeloppet är 5 339 kronor per månad för ensamstående och
4 512 kronor för var och en av sammanlevande makar eller sambor.

Detta belopp skall täcka dina normalkostnader för mat, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hus­hållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.

Förbehållsbeloppet kan ökas om du har extra kostnader för varaktiga behov. Med varaktigt behov avses att kostnaden är regelbundet återkommande under den närmaste
tolvmånadersperioden. Som exempel kan nämnas biståndsbedömd mattjänst, specialkost med styrkta medicinska skäl, god man och inkomstreducering via myndighetsbeslut, som kan styrkas.

Förbehållsbeloppet kan minska om du inte har vissa kostnader på grund av att de ingår i den tjänst som kommunen tillhandahåller. Det kan till exempel vara hushållsel, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd och TV-licens för boende i särskilt boende.

För personer yngre än 61 år ökas förbehållsbelopppet för livsmedel med 534 kr per månad.

Vid beräkning av avgiften tas även hänsyn till dina boende-
kostnader. Försäkringskassans regler för beräkning av boendekostnad tillämpas.

Sköllergården, Hallsberg

Sköllergården, Hallsberg

Senast publicerad 2020-02-17
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg