GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Avgifter

2 170 kronor är den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser som

  • hemtjänst
  • vård och omsorg i särskilda boenden
  • korttidsvård
  • trygghetslarm samt
  • kommunal hälso- och sjukvård

Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas istället timtaxa.

Hemtjänst

Avgiften är baserad på socialtjänstlagen 8 kapitel 5 §. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift kommunen har rätt att ta ut.

Korttidsvård

Du betalar en dygnsavgift för omvårdnad och måltider. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften.

Särskilt boende

När du bor på särskilt boende betalar du för omvårdnad, måltider och hyra. Vistas du inte på boendet hela månaden minskas dina kostnader för måltider.

Schablonbeloppet är något lägre för dig som bor på särskilt boende. Det beror på att kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel, förbrukningsvaror och vissa möbler.

När din make eller maka flyttar in på särskilt boende beräknas avgiftsutrymmet enligt modellen inkomster delat på två, bostadstillägg delat på två och hyreskostnader för bägge parter delat på två.

Läs om begreppen schablonbelopp och avgiftsutrymme

Insatser enligt LSS

Insatser som beslutas enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är avgiftsfria. Du betalar egenavgifter, till exempel

  • hyra
  • mat
  • fritidsaktiviteter
  • resor till och från daglig verksamhet.

Andra insatser som är beslutade utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen är avgiftsbelagda.

Avgift för enbart trygghetslarm

Hallsberg

Månadskostnad: 340 kronor.

Askersund

Månadskostnad: 350 kronor.

Installationskostnad: 260 kronor.

Degerfors

Månadskostnad:366 kronor.

Installationskostnad: 200 kronor.

Avslutningsavgift: 160 kronor.

Kumla

Månadskostnad: 265 kronor.

Installationskostnad: 270 kronor.

Laxå

Månadskostnad: 368 kronor.

Lekeberg

Månadskostnad: 300 kronor.

Vingåker

Månadskostnad: 338 kronor.

Avgift för enbart korttidsvård

Du som har enbart korttidsvård betalar en dygnsavgift. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften.

Utöver avgiften för korttidsvård betalar du en dagskostnad för mat.

Dagvårdsavgift för Askersunds kommun

Askersunds kommun har taxa på dagvård, 25 kr per dag.

Avgifter för måltider

Hallsberg

Särskilt boende: 4 304 kronor per månad.

Mattjänst inom ordinärt boende: 71 kronor per portion. Bygger på kommunens självkostnadspris.

Korttidsvård: 143 kronor per dag.

Riktad dagverksamhet: 86 kronor per dag.

Lekeberg

Särskilt boende: 4 271 kronor per månad.

Mattjänst inom ordinärt boende: 75 kronor per portion. Bygger på kommunens självkostnadspris.

Korttidsvård: 142 kronor per dag.

Riktad dagverksamhet: 84 kronor per dag.

Laxå

Särskilt boende: 4 309 kronor per månad.

Mattjänst inom ordinärt boende: 71 kronor per portion. Bygger på kommunens självkostnadspris.

Korttidsvård: 139 kronor per dag.

Riktad dagverksamhet: 67 kronor per dag.

Askersund

Särskilt boende: 4 183 kronor per månad.

Mattjänst inom ordinärt boende: 62 kronor per portion. Bygger på kommunens självkostnadspris.

Korttidsvård: 137 kronor per dag.

Riktad dagverksamhet: 84 kronor per dag.

Kumla

Särskilt boende: 4 620 kronor per månad.

Mattjänst inom ordinärt boende: 79 kronor per portion. Bygger på kommunens självkostnadspris.

Korttidsvård: 152 kronor per dag.

Riktad dagverksamhet: 95 kronor per dag.

Degerfors

Särskilt boende: 4 519 kronor per månad.

Mattjänst inom ordinärt boende: 70 kronor per portion. Bygger på kommunens självkostnadspris.

Korttidsvård: 151 kronor per dag.

Riktad dagverksamhet: 84 kronor per dag.

Vingåker

Särskilt boende: 4 347 kronor per månad.

Mattjänst inom ordinärt boende: 63 kronor per portion. Bygger på kommunens självkostnadspris.

Korttidsvård: 142 kronor per dag.

Riktad dagverksamhet: 81 kronor per dag.

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet