Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Välkommen till taxe- och avgiftsnämnden !

 

Onsdagen den 9/5 - har vi endast telefontid på morgonen mellan 08:30 - 09:30.

 

V 14 påbörjar vi utskicket av den årliga inkomstförfrågan där ni har möjlighet att skicka in era nya uppgifter till oss för beräkning.

Uppgifterna ska vara oss tillhanda senast 2018-05-04.

 


Esslatorp, Hallsberg

Esslatorp, Hallsberg

Information om Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors samt Vingåker.
Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.

Hemtjänstavgift

Allmänt

Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5 §. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift som kommunen har rätt att ta ut.

Avgifter

Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser som hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden, dagverksamhet, korttidsvård, trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvård uppgår till 2 044 kronor per månad. Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas timtaxa på 376 kronor per timme (Vingåker 369 kronor per timme).

Avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och kan därför komma att ändras.

Utöver hemtjänstavgift tas avgifter ut för måltider och boende.

Degerfors Hälso- och sjukvårdsinsatser 80 kr/besök.

Vingåker Hälso- och sjukvårdsinsatser 318 kr/månad.

Senast publicerad 2018-05-07
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg