GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Välkommen till taxe- och avgiftsnämnden!

Välkommen att ringa till oss. Här nedan finner du det telefonnummer som tillhör din kommuns handläggare.

Fel i fakturan för oktober i Kumla kommun

Det har blivit fel i faktureringen gällande hyran för oktober, för alla som bor i särskilt boende och LSS i Kumla kommun. Detta kommer att rättas till på nästa faktura, vilket innebär att det då blir det dubbla hyror.

OBS!! Taxe- och avgiftsnämnden vill göra er uppmärksamma på att ett tryckfel i vår broschyr uppstått. Installationskostnaden på trygghetslarm ingår tyvärr inte i maxtaxan.

Våra telefontider är:

Vardagar måndag - fredag 8:30-10:00

Den 23 december är telefontiden stängd.

E-post

taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se

Telefonnummer till din kommuns handläggare

Kumla:0582-68 51 12

Hallsberg: 0582-68 54 84

Lekeberg: 0582-68 60 68

Vingåker: 0582-68 60 89

Askersund: 0582-68 52 80

Degerfors: 0582-68 52 81

Laxå: 0582-68 60 69

Telefonnummer till taxe- och avgiftsnämndens ekonom

Anna Huss: 0582-68 51 32

Hemtjänstavgift

Allmänt

Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5 §. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift som kommunen har rätt att ta ut.

Avgifter

Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser som hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden, korttidsvård, trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvård uppgår till 2 139 kronor per månad. Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas timtaxa.

Avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och kan därför komma att ändras.

Utöver hemtjänstavgift tas avgifter ut för måltider och boende.

Dessa olika beroende på vilken kommun du tillhör.

Vänligen se vår broschyr för aktuella uppgifter.

Information om Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors samt Vingåker.
Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.

Information om hantering av personuppgifter

I syfte att kunna hantera din ansökan kommer Taxe- och Avgiftsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Esslatorp, Hallsberg

Esslatorp, Hallsberg

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet